Modernizacja oddziałów przedszkolnych

18.03.2013 r.

Tytuł projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Korzenna”.

Okres realizacji: 01.04.2014 r. – 31.12.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 1 283 734,08 zł, dofinansowanie: 85% - EFS oraz 15% - dotacja celowa z budżetu krajowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Cele projektu:

  1. Podniesienie jakości w 14,25 oddziałach przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych w Gminie Korzenna poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3- i 4- letnich w terminie do 31.12.2014 r.
  2. Stworzenie w 14,25 oddziałach przedszkolnych w okresie do 31.12.2014 r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.
  3. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 14,25 oddziałach przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych dzieciom 3- i 4- letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do 31.12.2014 r.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 3 zadania:

  1. Organizacja placów zabaw – zakup wyposażenie wraz z montażem.
  2. Dostosowanie pomieszczeń – dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz dostawanie toalet do potrzeb personelu.
  3. Wyposażenie – meble i wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, zakup i montaż rolet okiennych, zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki do opieki nad dziećmi, zakup sprzętu ICT i oprogramowania.

Monika ZIELIŃSKA