Jan Paweł II - Patron

Gimnazjum przyjęło imię Jana Pawła II

Od wczoraj Gimnazjum w Korzennej ma swojego patrona - Jana Pawła II.

W uroczystości nadania szkole imienia uczestniczył ks. biskup Wiktor Skworc oraz przedstawiciele rodziny szkół, których patronem jest Ojciec Święty.

Pomysł narodził się 7 kwietnia 2005 r. podczas mszy św. w intencji Jana Pawła II odprawionej na starosądeckich błoniach. Uczniowie Gimnazjum w Korzennej zdali sobie wtedy sprawę z tego, że potrzebują patrona. Brakowało im też symboli. Ich rówieśnicy z innych szkół przyjechali na błonia ze sztandarami, a ich Gimnazjum sztandaru wtedy jeszcze nie miało. Otrzymało go dopiero podczas wczorajszej uroczystości.

- Dlatego postanowiliśmy poszukać patrona opierając się na propozycjach złożonych przez całą społeczność szkoły - opowiada dyrektor Gimnazjum w Korzennej Marek Sus - Padło wiele nazwisk, wśród nich Mikołaja Kopernika, Kazimierza Wielkiego, Józefa Piłsudskiego, reportera TVP Waldemara Milewicza i księdza Michała Nowaka, wieloletniego proboszcza miejscowej parafii. Wskazano też Jana Pawła II i Karola Wojtyłę, a więc tę samą osobę, w drugim przypadku bez określenia funkcji.

W pierwszym głosowaniu najwięcej osób wskazało Jana Pawła II - 59 proc., a ta kandydatura, łącznie z głosami oddanymi na Karola Wojtyłę zdobyła łącznie poparcie 96 proc. uczniów i nauczycieli. Kuria diecezjalna poparła starania o nadanie Gimnazjum imienia Jana Pawła II, a ks. bp Wiktor Skworc, który patronuje rodzinie „papieskich" szkół przyjął delegację z Korzennej słowami: „Witajcie w rodzinie".

Tablicę upamiętniającą nadanie szkole imienia wielkiego patrona odsłonił wczoraj wójt gminy Leszek Skowron zapewniając ks. biskupa, że lokalny samorząd dołoży wszelkich starań, by uczniowie szkół zlokalizowanych na terenie gminy mieli jak najlepsze warunki nauki.

- Wszyscy potrzebujemy autorytetów - mówił wójt zwracając się do uczniów Gimnazjum w Korzennej. Wasz wybór utwierdza nas w przekonaniu, że będziecie kierować się w życiu przesłaniem Ojca Świętego. Przecież to wy jesteście pokoleniem JP II.

Dodajmy, że we wczorajszej uroczystości uczestniczyli także posłowie Arkadiusz Mularczyk i Andrzej Czerwiński, księża z pobliskich parafii oraz dwóch wójtów, którzy przyczynili się do powstania imponującego gmachu szkoły w Korzennej - Józef Mokrzycki, który rozpoczął jej budowę oraz Jan Budnik, który ją zakończył.

Tekst zamieszczony w "Gazecie Krakowskiej" po uroczystości nadania imienia.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Największego z Polaków - Jana Pawła II

16 października 2010 r. w Zespole Szkół w Korzennej odbyła się uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Jana Pawła II. Przebieg i ranga tej szczególnej ceremonii – jedynej i niepowtarzalnej w życiu szkoły - sprawiły, że na długo pozostanie ona w pamięci jej uczestników.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. Koncelebrowaną, sprawowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa Władysława Bobowskiego, ks. Stanisława Gancarza, ks. Marcina Minorczyka.

W czasie uroczystej Mszy św. został poświęcony sztandar Szkoły Podstawowej w Korzennej.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęło wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Pani Agnieszki Miłkowskiej, która serdecznie powitała wszystkich zebranych. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili – Wójt Gminy – Pan Leszek Skowron, z-ca Wójta Pan Andrzej Czernecki, Przewodniczący Rady Gminy Korzenna - Pan Wiesław Kracoń, Radny Powiatu Nowosądeckiego - Pan Zbigniew Miłkowski, Radni Gminy Korzenna, z-ca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu - Pan Józef Nieć, przedstawiciele rodziny szkół, których patronem jest Jan Paweł II, Nauczyciele i Dyrektorzy ze szkół w Gminie Korzenna, Uczniowie i Pracownicy Szkoły. W swoim wystąpieniu pani dyrektor przedstawiła uzasadnienie gotowości szkoły do nadania imienia, zwróciła uwagę na wysiłek rodziców, nauczycieli oraz wielu innych osób, dzięki którym uroczystość mogła się odbyć. Podkreśliła pomoc licznych instytucji w przygotowaniu ceremonii, dziękując za wsparcie moralne i finansowe. Wójt Gminy - Pan Leszek Skowron przedstawił Uchwałę Rady Gminy o nadaniu Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II. Następnie Rada Rodziców przekazała Pani Dyrektor Agnieszce Miłkowskiej ufundowany przez nią poczet Sztandarowy. Drzewce do Pocztu Sztandarowego ufundował Pan Zbigniew Miłkowski. Przedstawiciele uczniów szkoły podstawowej złożyli Ślubowanie. Jego Ekscelencja Biskup Władysław Bobowski w asyście księdza proboszcza Stanisława Gancarza poświęcił Tablicę pamiątkową ufundowaną przez Wójta Gminy - Pana Leszka Skowrona. Na Tablicy widnieją słowa Jana Pawła II – „Szukałem Was …Teraz Wy - mnie znaleźliście”. Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Części artystycznej towarzyszył chór szkolny prowadzony przez Panią Annę Waz. Zaproszeni Goście dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej Szkoły.