„Odpowiedzialność nieletnich” – spotkanie z Policjantem

17.03.2018 r.

Dnia 15 marca  2018 r. Policjanci z PP w Korzennej  przeprowadzili pogadankę profilaktyczną z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum.
Spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej i gimnazjum. Przewodnią myślą pogadanki  była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania
i działania w szkole i poza jej terenem. Celem spotkania było zapoznanie dzieci i młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjanci  uświadomili młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z paleniem papierosów, e-papierosów, posiadaniem bądź rozprowadzaniem e-papierosów. Pouczyli  o odpowiedzialności karnej za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia publicznego i społecznego; za cyberprzemoc, stalking.
Uświadomili także młodzieży konieczność noszenia odblasków.