Rekrutacja do projektu „Raz, dwa, trzy, do przedszkola chodź i Ty”

14.03.2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Raz, dwa, trzy, do przedszkola chodź i Ty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego...~~

W związku z realizacją projektu pn. „Raz, dwa, trzy, do przedszkola chodź i Ty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiegona lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, informujemy, iż prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci w wieku 2,5-6 lat do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej - 25 miejsc.

Rodzice lub opiekunowie, którzy będą się ubiegać o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego mogą składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00-15.00 wymagane dokumenty), od dnia 01 marca 2018 r. do dnia 19 marca 2018 r., a w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17.05.2018 r. do dnia 24.05.2018 r. Biuro projektu w Urzędzie Gminy Korzenna pełni jedynie funkcję przekazywania wypełnionych przez Rodziców/prawnych opiekunów formularzy zgłoszeniowych do sekretariatu szkoły, której owe zgłoszenie dotyczy. (Biuro projektu czynne w dni robocze w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15-15.15).

Wszelkich informacji w sprawie rekrutacji udziela dyrektor szkoły.

Kryteria i terminy rekrutacji określa Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty”.

Niżej dokumenty do pobrania.

ZałącznikRodzaj drukuwersja pdf
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Nr 1Kwestionariusz zgłoszeniowy (dziecko)
Nr 2Oświadczenie uczestnika projektu (dziecko)
Nr 3Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (dziecko)
Nr 4Oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata (dziecko)
Nr 5Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata (dziecko)
Nr 6Oświadczenia o obowiązku odbycia przez kandydata rocznego przygotowania szkolnego (dziecko)
Nr 7Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (dziecko)
Nr 8Oświadczenie o pobieraniu nauki w Oddziale Przedszkolnym przez rodzeństwo kandydata (dziecko)
Nr 9Oświadczenie o odległości od miejsca zamieszkania kandydata od Oddziału Przedszkolnego (dziecko)
Nr 10Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (dziecko)
Nr 11Oświadczenie o postępowaniu rekrutacyjnym w poprzednim roku szkolnym (dziecko)
Nr 12Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
Nr 13Kwestionariusz zgłoszeniowy (nauczyciel)
Nr 14Oświadczenie uczestnika projektu (nauczyciel)
Nr 15Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (nauczyciel)